25 November 2014 10H00 - 26 November 2014 19H00
1 January 2015 00H00 - 30 June 2015 23H30
15 January 2015 09H00 - 31 July 2015 19H00
14 April 2015 13H00 - 15 April 2015 20H00
16 April 2015 de 12:00 - 14:00
1 July 2015 16H49 - 30 September 2015 17H49
1 September 2015 11H19 - 21 September 2016 12H19
4 October 2015 10H00 - 5 November 2015 14H00
22 October 2015 15H00 - 24 October 2015 14H00
23 October 2015 de 11:00 - 16:30
23 October 2015 de 19:00 - 21:00
23 October 2015 19H00 - 13 December 2015 19H00
3 November 2015 10H00 - 29 November 2015 19H00
3 November 2015 de 20:00 - 21:00
4 November 2015 10H00 - 5 November 2015 13H30
11 November 2015 de 19:00 - 21:00
12 November 2015 10H00 - 4 December 2015 19H00
18 November 2015 de 10:00 - 18:00
18 November 2015 10H00 - 31 December 2016 19H00
2 December 2015 10H00 - 4 December 2015 14H00
2 December 2015 18H00 - 3 December 2015 20H00
1 January 2016 10H00 - 31 October 2016 19H00
11 January 2016 09H00 - 31 May 2016 19H00
1 February 2016 09H00 - 29 July 2016 19H00
2 March 2016 10H00 - 3 April 2016 19H00
31 March 2016 de 19:00 - 20:30
5 April 2016 10H00 - 22 May 2016 19H00
15 April 2016 de 19:00 - 20:30
21 April 2016 de 11:11 - 12:11
24 April 2016 10H00 - 15 May 2016 19H00
29 April 2016 de 19:00 - 20:30
4 May 2016 10H00 - 22 May 2016 19H00
4 May 2016 de 18:00 - 20:00
4 May 2016 18H00 - 22 May 2016 19H00
4 May 2016 18H30 - 18 May 2016 17H30
12 May 2016 10H00 - 14 May 2016 15H00
12 May 2016 10H00 - 14 May 2016 15H30
13 May 2016 17H00 - 14 May 2016 14H00
1 June 2016 09H00 - 16 September 2016 15H05
13 September 2016 de 10:00 - 11:30
15 September 2016 10H00 - 30 November 2016 20H00
21 September 2016 de 16:00 - 17:00
21 September 2016 de 16:01 - 17:01
28 September 2016 de 09:56 - 10:56
7 October 2016 de 14:30 - 15:30
10 October 2016 de 14:30 - 15:30
14 October 2016 de 09:00 - 11:00
21 October 2016 - 00h00
21 October 2016 10H00 - 27 November 2016 20H00
21 October 2016 de 17:00 - 19:00
21 October 2016 18H00 - 29 November 2016 20H00
24 October 2016 10H00 - 31 December 2016 12H49
24 October 2016 de 12:00 - 14:00
25 October 2016 de 11:33 - 12:33
27 October 2016 de 10:00 - 11:30
27 October 2016 de 18:00 - 20:30
28 October 2016 20H00 - 13 November 2016 19H00
28 October 2016 de 20:00 - 21:30
31 October 2016 de 10:31 - 11:31